January 24th, 2020

колпак

штоб вы знали...

...и не пересказывали враки из жёлтой прессы.
שר החוץ ישראל כ״ץ קיבל את פניו של פוטין בנתב"ג והודה לו על הגעתו. "בישראל מוקירים את גבורת העם הרוסי במלחמה ואת חלקי המכריע של הצבא האדום בתבוסת גרמניה הנאצית ושחרור מחנות המוות, בהם אשוויץ", אמר השר כ"ץ לנשיא הרוסי. ״בנימה אישית, בזכות הצבא האדום אימי, שנלקחה כנערה למחנה אשוויץ - ניצלה, עלתה לישראל והקימה משפחה. תודה".

если кратко
Collapse )